GEVITY ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพจาก เครือ BDMS

เกี่ยวกับเรา
GEVITY ( จีวิตี้ ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพจากเครือ
หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) “ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพครบวงจร ระดับโลก ”

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Gevity มุ่งเน้นการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้มีชีวิตยืนยาว อย่างมีคุณภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกร ทีมคิดค้นยา บนพื้นฐานอ้างอิงจากข้อมูล และการ ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัยมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้จริงรวมถึงการผลิตตามข้อกําหนด และ มาตรฐานสากล


ใช้มาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับการผลิตยา ผ่านการทดสอบจากและสรุปผลวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน โดยไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพตาม มาตรฐานที่กําหนด ในการจําหน่ายอย่างเด็ดขาด ซึ่งมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดของเราจะเป็น เครื่องรับประกันว่า Gevity จะส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการรับรอง ผู้ บริโภคสามารถไว้วางใจ และเชื่อมั่นได้

อ่านเพิ่มเติม
Terms and Conditions | Policy | © 2023 Gevity
Contact Contact